Publieksraadpleging Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) SEVESO Antwerpen

De gouverneur van de provincie Antwerpen organiseert van 5 november 2018 tot 4 december 2018 een publieksraadpleging over de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van zes hoge drempel Sevesobedrijven. De noodplanningszone van twee Sevesobedrijven reikt tot op het grondgebied van een aantal gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen:

 • VLS Group Belgium – Magazijn Jules Servaes (Kruisweg 2 – 2040 Antwerpen):
  • Noodplanningszone (26,985 km) tot Beveren, Sint-Niklaas, Kruibeke, Stekene, Hamme, Waasmunster, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas en Temse;
 • Van Moer Cleaning en Repair (Vitshoekstraat 11, 2070 Zwijndrecht):
  • Noodplanningszone (10 km) tot Beveren, Sint-Niklaas en Kruibeke.

Meer informatie over deze raadpleging vindt u op de website van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx.

Akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester

De stemmen zijn ondertussen overal geteld, de zetels verdeeld en de nieuwe besturen staan in de steigers. Kandidaat-burgemeesters worden voorgedragen door middel van een “akte van voordracht”. Hier vindt u alle akten van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024.

De akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester wordt neergelegd in handen van de provinciegouverneur. Om ontvankelijk te zijn moet de akte aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • voorzien van het vereiste aantal handtekeningen (meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en een meerderheid op de lijst van de kandidaat-burgemeester)
 • uittreksel uit het strafregister
 • uittreksel uit het bevolkingsregister

Kandidaat-burgemeesters kunnen na afspraak hun akte van voordracht bezorgen aan de gouverneur. U kan hiervoor contact opnemen met Melissa Vanderstraeten op het nummer 09 267 80 25 of via mail: kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

“Treinramp Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?”

Gouverneur Jan Briers en burgemeester van Wetteren Alain Pardaen organiseerden op vrijdag 4 mei 2018 het congres ‘Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later?’. Het congres, bedoeld voor professionals binnen de noodplanning, blikte 5 jaar later –dag op dag- terug op de ramp. Experten van de vijf disciplines (brandweer, medische, politie, logistiek en civiele veiligheid en informatie aan de bevolking) gingen met elkaar in debat. Binnen het kader van vier thematische panelgesprekken ging men na hoe men, met het oog op een adequate bescherming van de bevolking tijdens een noodsituatie, de procedures en werking kunnen verbeteren. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste conclusies per panel vinden.

Panel 1: Medische en psychosociale hulpverlening (Sprekers: Dr. Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur FOD Volksgezondheid en Dr. Erik De Soir, docent Crisispsychologie)

In het debat rond de medische en psychosociale hulpverlening kwamen er een aantal suggesties tot verbeteringen naar voren. Zo zou onder andere een tegengif (antidota) sneller beschikbaar moeten zijn én in grote mate voorhanden op een vrije, gekende plaats voor iedereen. Men moet tevens werk maken van een rampenfonds met snelle vergoedingen aan de slachtoffers.

In de case van Wetteren ging het over acrylnitril, deze stof zou mogelijks kankerverwekkend zijn. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in Wetteren effectief zo was, integendeel. Statistisch gezien zijn er niet meer kankers na monitoring. Dr. Winne Haenen deed ook een oproep om experten, toxicologen en/of epidemiologen sneller aan te spreken, hun expertise moet snel aangewend kunnen worden. Dr. Erik De Soir gaf aan dat huisartsen en de rol die ze spelen bij de behandeling van patiënten, zeker niet vergeten mag worden. Tot slot kwam men tot de conclusie dat er meer wetenschappelijk naslagwerk nodig is, zo kan men snel teruggrijpen naar kennis over gelijkaardige voorgaande gevallen.

Hulpverleners hebben nood aan duidelijke richtlijnen en informatie (windrichting, welke stof …) bij dergelijke incidenten. Zo kan men vermijden dat hulpverleners de gevarenzone betreden en zo een risico op blootstelling lopen. Na afloop van dergelijke ramp is er ook nood aan eensgezindheid onder de arbeidsgeneesheren, een comité van de verschillende arbeidsgeneesheren zou in dergelijke gevallen tot een gezamenlijke methodiek moeten komen. Hier wordt aan gewerkt!

Panel 2: Veiligheid en transport (Spreker: dhr. Gert Van Bortel, Emergency Response Vice President BASF)

In het tweede panel rond veiligheid en transport wees men op het feit dat 80% van de ongevallen te wijten is aan een menselijke factor. Aan de oorzaak van bijna alle treinincidenten ligt een menselijke fout aan de basis. Het Europese automatische remsysteem zou dergelijke treinincidenten in de toekomst moeten kunnen vermijden. Ook inzetten op een degelijke initiële en permanente vorming kan een oplossing bieden. Meer aandacht aan planning en de shifts van het personeel moeten vermoeidheid tegengaan. Dankzij het track en trace-systeem weet men nu veel beter welk product het is, waar het is en wat de gevaren hiervan zijn.

Instanties als Belintra zorgen voor medeondersteuning vanuit de industrie bij scheikundige rampen. Ook de industrie doet heel wat inspanningen ter beveiliging, de verschillende transportmodi worden steeds beter met elkaar verbonden. Vervoer zal zoveel mogelijk via spoor en water gebeuren omdat de risico’s hier nog altijd lager zijn dan bij transporten via de weg.

Panel 3: Informatie en communicatie (Sprekers: Dhr. Bert Brugghemans, zonecommandant brandweer Antwerpen en dhr. Peter Mertens, Woordvoerder Algemene directie crisiscentrum)

Informatiemanagement mag en moet nog meer (wettelijk) worden geïmplementeerd, deze conclusie kunnen we trekken uit het derde panel rond informatie en communicatie. De oprichting van Team D5, een nieuw initiatief sinds de treinramp en de uitbouw van de opleiding DIR-CP-Ops zijn hier een voorbeeld van. DIR-CP-Ops is een absolute sleutelfunctie aan de operationele zijde van het beheer van een noodsituatie.

Voor het Crisiscentrum (CC) is beeldvorming van groot belang. Zo kan men zicht krijgen op de situatie en gepaste beslissingen nemen. Bij dergelijke incidenten zijn er veel experten en diensten betrokken, voor de treinramp waren er 40 personen aanwezig in het CC. Dit is te veel en niet werkbaar.

Op vlak van communicatie naar de bevolking zijn er veel stappen gezet. Sinds de treinramp heeft de gouverneur een convenant afgesloten met de regionale media, verloopt communicatie via sociale mediakanalen, werd Team D5 opgericht en werd Be-Alert opgestart. De gedachte “we care” is hier zeer belangrijk, de overheid moet begrip tonen voor de eventuele problemen voor de bevolking en hen aangeven die zo snel als mogelijk aan te pakken. Er moet steeds getracht worden om de geëvacueerde als eerste informatie te geven, op die manier hoeft deze dit niet via de pers te vernemen.

Panel 4: De gerechtelijke en financiële aspecten (Spreker: Procureur-generaal bij het hof van beroep Gent, Erwin Dernicourt)

De getroffen burgers zouden inmiddels moeten vergoed zijn door hun eigen verzekering. Maar de aansprakelijkheidsverzekering kan niet in werking treden zolang niet vaststaat wie aansprakelijk is. Een rampenfonds dat de kosten van de betrokken burgerlijke partijen en slachtoffers kan vergoeden kan hier mogelijks een oplossing bieden. De rechtszaken worden dan verder opgevolgd door de overheid of verzekeraars. Het is daarom heel goed om de verzekeringen snel te betrekken bij de verschillende infomomenten voor de bevolking.

Een strafrechtelijke vervolging komt er niet wegens het overlijden van de treinbestuurder. Een burgerlijke rechtszaak daarentegen is zeker nodig. Men kan zich ook nog steeds registreren als benadeelde partij.

Conclusie

Incidenten zoals de treinramp in Wetteren leren ons dat noodplanning bij dergelijke rampen een complex verhaal is. De maatschappij en jammer genoeg ook de gevaren zijn constant in evolutie. Enkel door onszelf voortdurend te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen kunnen we in de toekomst het hoofd bieden aan dergelijke complexe situaties.

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar!

Vandaag stelt provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarverslag 2017 voor. De job van een gouverneur is heel boeiend en gevarieerd, het jaar 2017 is daar een uitstekend bewijs van. In het jaarverslag verwijst gouverneur Briers naast zijn provinciale/Vlaamse/federale taken en verantwoordelijkheden ook naar vijf opmerkelijke projecten.

Ten eerste brengt gouverneur Briers de verschillende fusietrajecten in Oost-Vlaanderen onder de aandacht: “Onze provincie zal in 2019 de meeste fusiegemeenten in Vlaanderen kennen. Moedige beslissingen want fusioneren vereist een stevige zelfreflectieoefening.”

Ook de vele vrijwilligers in de provincie werden in 2017 niet vergeten: “We gingen op zoek naar de Warmste Vrijwilligers in onze provincie en dat bleken er heel wat te zijn. Vele hartverwarmende mensen zetten zich belangeloos in voor hun medemensen en werden met deze campagne eens extra in de bloemetjes gezet.”

Als gouverneur zet Briers ook sterk in op verschillende strategische projecten, waaronder het project Gentse Kanaalzone: “Er is nood aan goed openbaar vervoer in de Gentse Kanaalzone. Samen met alle betrokken overheden pleit ik voor de uitbreiding van spoorlijn 204 tussen Gent en Terneuzen voor reizigersvervoer. Ik ben meer dan ooit overtuigd van de meerwaarde die deze grensoverschrijdende spoorlijn kan hebben.”

De maatschappij is continu in verandering en ook voor de ruime regio rond Gent brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. “Tegen 2025 zullen er maar liefst 120 000 extra inwoners bijkomen. Het Oost-Vlaams Kerngebied, een netwerk van diverse actoren wil de krachten bundelen en tracht zo het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.”

In 2017 reikte gouverneur Briers samen met zijn federale diensten voor de vierde keer de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit. Het scholenproject ‘vuur’ van de hulpverleningszone Waasland sleepte de eerste prijs in de wacht. Via dit educatief onderbouwde project zet men in op brandpreventie voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Deze vijf projecten zijn slechts enkele van de vele gevarieerde en boeiende zaken waar de gouverneur zich in 2017 voor ingezet heeft. Het integrale jaarverslag van 2017 kan u hier lezen.

Besluiten betreffende het captatieverbod van water

Gouverneur Briers ondertekende vandaag (14 september) 3 besluiten betreffende het captatieverbod van water:

 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 augustus 2018.
 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van de maatregelen betreffende de Zwalm.
 • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te Beveren.

De peilen en debieten van vele rivieren, beken en grondwaterniveaus blijven zeer laag. Er is ook nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Vandaar de boodschap om spaarzaam om te gaan met water.

Meer info op de themapagina DROOGTE

 

 

Samenwerkingsakkoord met Vietnamese provincie Dong Nai

Op 10 september 2018 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de provincie Dong Nai (Vietnam) en de provincie Oost-Vlaanderen. Dit akkoord is het resultaat van verschillende economische en wetenschappelijke missies naar Vietnam. Beide provincies erkennen dat er een pak gelijkenissen zijn tussen de huidige economische situatie én het potentieel van de provincies. Het akkoord voorziet samenwerking in de volgende domeinen: ‘smart logistics’ en technologie; high tech landbouw, inclusief veeteelt; ondersteuning van handel en elkaars bedrijven; en promotie en ondersteuning van wetenschappelijke- en onderwijssamenwerking.

“Dit akkoord betekent voor Oost-Vlaanderen niet alleen een verbreding van de thema’s waarop samen gewerkt zal worden met Vietnam, maar ook de verwelkoming van een nieuwe Vietnamese partnerprovincie Dong Nai,“ aldus gouverneur Jan Briers.

preview_180910+Delegation+from+Dong+Nai+Province+Vietnam+00057
(V.l.n.r gedeputeerde Martine Verhoeve – gouverneur Jan Briers – vicevoorzitter  provincie Dong Nai, de heer Tran Van Vinh – ambassadeur Vietnam in België, de heer Vu Anh Quang) (© Oost-Vlaanderen)

 

 

Gouverneur Briers meer dan ooit overtuigd

Op 5 september 2018 bracht provinciegouverneur Briers zijn laatste rede voor de provincieraad. Met de titel: “Meer dan ooit overtuigd” wil de gouverneur wijzen op de gevarieerde rijkdom die de provincie Oost-Vlaanderen te bieden heeft. Hij blikte niet alleen terug op de afgelopen jaren, maar keek ook naar de toekomst. Mobiliteit, veiligheid en efficiënte besturen, thema’s die volgens de gouverneur van groot belang zijn voor de toekomst van de Oost-Vlaming, vormden de rode draad doorheen de toespraak.

Mobiliteit
In zijn toespraak kaart de gouverneur de bestaande uitdagingen op mobiliteitsvlak aan Het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur is hier een onderdeel van. “Vandaag bestaat het netwerk uit maar liefst 667 kilometer fietssnelwegen. Niet mis voor een provincie met een oppervlakte van net geen 3 000 vierkante kilometer. En er ligt zeker nog heel wat potentieel klaar voor verdere ontwikkeling,” aldus gouverneur Briers.

Veiligheid
Daarnaast wees gouverneur Briers op de veranderende veiligheidsrisico’s. Met de twee havens, de E17/E40/E34, de 48 Seveso-bedrijven en de kerncentrale in Doel zijn deze risico’s aanwezig. “We proberen op de bestaande risico’s te anticiperen door goede contacten te leggen en te onderhouden met de betrokken Sevesobedrijven. Bij rampen is het o zo belangrijk om elkaar te kennen en de werking van elkeens structuur of organisatie te begrijpen,” licht gouverneur Briers toe.

De federale diensten van de gouverneur zetten ook sterk in op de ondersteuning van lokale besturen bij hun lokale noodplanning. “Dit ondersteuningsteam is iets uniek. Naast het feit dat zoiets enkel in onze provincie bestaat – iets waar ik als gouverneur terecht trots op ben – zorgt het project voor een vlotte informatiedoorstroming federaal-provinciaal-lokaal,” aldus gouverneur Briers.

Efficiënte besturen
Openbare besturen moeten hun middelen efficiënt aanwenden, daar is iedereen het over eens. Ieder overheidsniveau moet de structuren en processen tegen het licht houden. Met de nakende fusies van 15 lokale besturen, waarvan maar liefst 9 in Oost-Vlaanderen, lijkt het taboe doorbroken. “Fusies van gemeenten, en daaraan gekoppeld brandweer- en politiezones, zullen dus in alle gevallen sterkere én efficiëntere lokale besturen opleveren,” besluit gouverneur Briers.

Download de toespraak hier.