50ste Ronde staat stil bij 700 jaar Stekense Vaart

Op vrijdag 26 juni ontving het gemeentebestuur van Stekene de gouverneur en deputatie voor hun 50ste werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit werkbezoek sloot de heuse ‘Rondemarathon’ af die eerder die week in Kaprijke begon.

Agenda

Een gemeente die wordt doorkliefd door de drukke E34 zet uiteraard mobiliteit op de agenda. Stekene maakte overigens gretig van de gelegenheid gebruik om enkele knelpunten aan te kaarten. Alle punten worden op korte termijn besproken tijdens een bilateraal overleg tussen het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast zal het provinciebestuur de problematiek rond de parallelweg langs de E34 ook bij minister Weyts onder de aandacht brengen. De gemeente had ook vragen over de dienstverlening van De Lijn in Stekene. De Lijn Oost-Vlaanderen zal hiervoor contact opnemen met het gemeentebestuur om bijkomende toelichting te geven. Tenslotte werden ook enkele fietsverbindingen besproken.

Op vlak van ruimte was er aandacht voor verschillende dossiers: weekendverblijven, buitengebieden, woonuitbreidingsgebieden het Zomerhuis als provinciaal recreatief knooppunt.

Wat de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) betreft, werd de ondersteuning vanuit de provincie aangekaart.

Inzake water stond de herinschaling van de waterlopen op de agenda. Daarnaast ging aandacht naar de waterkwaliteit van de waterlopen, het overstorten van rioleringen en het oppompen van grondwater.

Op vlak van cultuur stonden de kerkfabrieken centraal, meer bepaald de toekomstvisie omtrent de leegstand van kerken. Het provinciebestuur liet weten dat de dienst Erfgoed zich focust op de opbouw van een dienstverlening rond waardering en herbestemming van religieus erfgoed. Stekene kan dus, indien gewenst, zeker een beroep doen op het provinciebestuur voor verdere begeleiding en advies op dat vlak.

700 jaar Stekense Vaart

Na het werkbezoek woonden de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren een audiovisuele en theatrale opvoering bij naar aanleiding van 700 jaar Stekense Vaart. Een volksreceptie, waarbij de Stekenaars persoonlijk konden kennismaken met hun gemeente- en provinciebestuur, sloot de avond af.