10-puntengesprek in Nazareth als afsluiter van 2014

Op 16 december ontving de gemeente Nazareth de gouverneur en de deputatie voor het allerlaatste werkbezoek van 2014, in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Op het programma stonden tien punten. Zowel provinciale, Vlaamse als federale materies kwamen aan bod.

Provinciale materies

Op vlak van ruimtelijke ordening herbevestigde de gemeente niet in te stemmen met de aanleg van een ontsluitingsweg dwars door het open gebied van de Scheldevallei in Eke. Verder had de gemeente vragen over de wijze van aanplakking van stedenbouwkundige vergunningen. Het provinciebestuur gaf aan dat meer dan de helft van de Oost-Vlaamse gemeenten een juridisch correcte aanplakking doen en op basis van dit gegeven kreeg de gemeente enkele tips mee.

Het provinciebestuur verzekerde tenslotte dat de reeds goedgekeurde subsidie voor de bouw van bovenlokale turninfrastructuur behouden blijft. Het bestuur heeft evenwel geen subsidiereglement voor de bouw van jeugdontmoetingscentra.

Vlaamse materies

De gemeente Nazareth heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de regioscreening en polste tijdens het werkbezoek naar een stand van zaken. Er werd bevestigd dat Vlaanderen verder inzet op het versterken van de bestuurskracht van de gemeentebesturen. In dit kader wordt een praktijkgids opgesteld waarin de lokale besturen hun samenwerkingsverbanden kunnen evalueren. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een kaderdecreet Intergemeentelijke Samenwerking om lokale besturen zo efficiënt mogelijk te laten samenwerken met andere besturen.

Er stonden ook enkele mobiliteitsdossiers op de agenda: de verkeersafwikkeling vanuit de industriezone De Prijkels, het rond punt aan de Makro en de ontsluiting van de Hospicebossen. De gouverneur liet weten dat hij een afzonderlijke ontmoeting heeft gepland met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en dat hij deze dossiers zal meenemen op dat overleg. Wat de klachten van geluidshinder, komende van de E17/N60, betreft, had het gemeentebestuur het provinciaal centrum voor milieuonderzoek gecontacteerd om samen naar een oplossing te zoeken. Het provinciebestuur liet weten dat een voorstel en offerte in de maak is.

Tenslotte had ook het gemeentebestuur van Nazareth vragen over het nieuw Vlaams regeerakkoord en de onduidelijkheden daaromtrent. Het provinciebestuur kon helaas weinig klaarheid brengen. Alles hangt immers af van de bevindingen die de projectgroepen zullen formuleren en op dit ogenblik is er nog geen concreet zicht op de uitkomst hiervan.

Federale materies

Op vlak van noodplanning liet de gemeente weten solidair te zijn ten aanzien van het afschakelplan bij stroomschaarste. Ook al zijn er in Nazareth slechts drie straten die zullen worden afgeschakeld, toch worden er over de ganse gemeente heel wat maatregelen genomen om het energieverbruik te beperken. Net als de gemeente, ziet ook de gouverneur deze problematiek als een positief gegeven om burgers, bedrijven en overheden te sensibiliseren over duurzaam energiegebruik. Daarenboven is het een uitgelezen kans om de solidariteit onderling extra te stimuleren.

Wat veiligheid betreft, hebben alle gemeenteraden binnen de politiezone Schelde-Leie beslist om beveiligingscamera’s te plaatsen. De gouverneur juicht deze beslissing toe en bevestigde dat op zijn krediet een provinciale bovenlokale server wordt gekocht waar alle gegevens van de verschillende camera’s kunnen worden verzameld.

Kerstconcert

Na het gesprek woonde de delegatie het kerstconcert van vzw Kunst in Nazareth bij. Nadien kregen de Nazareners de mogelijkheid om nog gezellig na te praten met de gouverneur, gedeputeerden en de meegereisde ambtenaren.