VERSOEPELING CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 2 JULI 2020

Gezien de licht verbeterde meteorologische omstandigheden zijn de peilen op een aantal waterlopen in Oost-Vlaanderen voldoende gestegen. Het captatieverbod kan hierdoor vanaf vrijdag 3 juli 2020 worden opgeheven op deze waterlopen:

 • POV021 – Kalkenvaart;
 • POV025 – Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding;
 • POV027 – Krekengebied Sint-Laureins;
 • POV028 – Isabellawatering en POV029 – Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek;
 • POV030 – Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek en POV031 – Poelstraat.

Hierbij vindt u het besluit van de gouverneur samen met een overzicht van de stroomgebieden waarvoor het captatieverbod nog steeds van kracht is.

Stroomgebieden waarvoor een captatieverbod van kracht is vanaf 3 juli 2020

AANPASSINGEN CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 10 JUNI 2020

Vanaf donderdag 11 juni 2020 is een aangepast politiebesluit van kracht dat enkele wijzigingen aanbrengt aan het politiebesluit van 4 juni 2020.

Aansluitend op het provinciaal droogteoverleg van vorige week donderdag 4 juni werd een captatieverbod ingesteld op onder meer het oostelijk pand van het Leopoldskanaal. Vorige week was de stuw in Sint-Laureins tussen het westelijk en oostelijk pand van het Leopoldskanaal nog geblokkeerd door te veel tegendruk. Afgelopen maandag heeft de Vlaamse Milieumaatschappij met behulp van een kraan de sluis laten zakken, waarna het peil in het oostelijk pand is kunnen stijgen tot aan de gewenste hoogte. Het captatieverbod op het oostelijk pand kan hierdoor opgeheven worden.

Daarnaast werd op het vorige droogteoverleg ook beslist om deze week een gezamenlijk captatieverbod met West-Vlaanderen uit te vaardigen voor het provinciegrensoverschrijdend stroomgebied van de Poekebeek. De peilen op deze beek zijn immers lager dan de kritische drempelpeilen.

Hierbij het overzicht van de betrokken stroomgebieden.

UITBREIDING CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN

UPDATE VAN 4 JUNI 2020

Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende dagen, blijft het erg droog, zoals u kunt zien op deze grafiek van het KMI.

De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Omdat deze situatie een bedreiging vormt voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen breidt wnd. gouverneur Didier Detollenaere na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg via politiebesluit het captatieverbod uit naar de waterlopen in deze stroomgebieden:

 • POV009: Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwalm (waterloop nr. OS266);
 • POV016: Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek (waterloop nr. O5125);
 • POV021: Stroomgebied van de Kalken Vaart (waterloop nr. OS147);
 • POV025: Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding (waterloop nr. O8040);
 • POV026: Stroomgebied van de Slependammewatergang (waterloop nr. O8330) met uitzondering van het westelijke pand van het Leopoldskanaal;
 • POV027: Krekengebied Sint-Laureins, met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
 • POV028: Isabellawatering (waterloop nr. O8280), met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
 • POV029: Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
 • POV030: Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
 • POV031: Poelstraat (waterloop nr. O8222);

Het captatieverbod treedt in werking op 05/06/2020. Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

CAPTATIEVERBOD ECOLOGISCH KWETSBARE WATERLOPEN

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart, waarop waterlopen worden ingedeeld als ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar of ecologisch minder kwetsbaar. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen zijn.

Zeer kwetsbare waterlopen worden bepaald op basis van de aanwezigheid van vissoorten zoals beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Kwetsbare waterlopen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van kleine modderkruiper, serpeling, kopvoorn en kwabaal.

Het kader maakt ook een onderscheid naar type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling volgens ecologische kwetsbaarheid en type waterloop werden drempels (debiet of waterpeil) bepaald voor het instellen van captatieverboden.

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt wnd. gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 21/05/2020 een captatieverbod in op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit.

 1. POV001 – Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)
 2. POV002 – Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. O386)
 3. POV003 – Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348)
 4. POV004 – Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)
 5. POV005 – Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)
 6. POV006 – Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)
 7. POV007 – Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) en de Pauwelsbeek (waterloop nr. OS337)
 8. POV008 – Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)
 9. POV010 – Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm
 10. POV011 – Stroomgebied van de Molenbeek (waterloop nr. OS277)
 11. POV012 – Stroomgebied van de Passemarebeek (waterloop nr. OS275)
 12. POV013 – Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157)
 13. POV014 – Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek/Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)
 14. POV015 – Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (waterloop nr. O5160)
 15. POV017 – Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215)
 16. POV018 – Stroomgebied van de Wolfsputbeek (waterloop nr. O5103)
 17. POV020 – Stroomgebied van de Rietveldbeek (waterloop nr. OS197)
 18. POV022 – Stroomgebied van de Sompelbeek (waterloop nr. OS130)
 19. POV023 – Stroomgebied van de Voorstesloot (waterloop nr. OS108)

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet-essentiële toepassingen te vermijden.

Contactopsporing: telefonisch of per sms

Persconferentie maandag 11 mei

Vandaag zetten we een nieuwe, voorzichtige stap in de afbouw van de coronamaatregelen. Om deze stap in alle veiligheid te kunnen zetten hebben winkeliers en overheden de afgelopen dagen de nodige inspanningen geleverd. Het is nu aan ons om onze verantwoordelijkheid op te nemen en er samen voor te zorgen dat we stap voor stap veilig vooruit gaan.

Om een nieuwe, ongecontroleerde uitbraak van het virus te vermijden, hebben de verschillende overheden een systeem van contactopvolging uitgewerkt. Deze contactopvolging maakt het mogelijk om personen op te sporen die in contact zijn geweest met een drager van het virus.

Het contactonderzoek gebeurt momenteel enkel via telefoon of sms. Hiervoor worden steeds dezelfde nummers gebruikt: 02 214 19 19 voor de telefonische oproepen en het verkorte nummer 8811 voor de sms-oproepen. Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.

We raden iedereen aan om deze nummers te programmeren in zijn toestel. We hebben jammer genoeg al moeten vaststellen dat er valse berichten worden verstuurd vanuit andere nummers. Als je een bericht zou ontvangen dat niet afkomstig is van de officiële nummers, negeer dan dit bericht, geef geen informatie door en klik vooral niet op links.

Wees ook gezond kritisch voor de vragen die gesteld worden. De contactonderzoeker zal vooral vragen stellen over de contacten die je de afgelopen dagen hebt gehad. Alles wat je meedeelt is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of je de coronamaatregelen wel naleeft. Er zal nooit gevraagd worden naar bijvoorbeeld bankgegevens of wachtwoorden. Geef nooit dergelijke informatie per telefoon door. Dit geldt trouwens niet alleen in het kader van de contactopvolging, maar voor alle telefonische oproepen.

De winkels openen vandaag opnieuw de deuren. Respecteer de veiligheidsmaatregelen!

 • Respecteer te allen tijde de fysieke afstand.
 • Klanten wordt aangeraden om een mondmasker te dragen.
 • Er zal slechts 1 klant per 10 m² worden toegestaan.
 • Om drukte te vermijden zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen.

Blijf ook aandacht hebben voor de basishygiëne: was regelmatig je handen en nies in de elleboogholte.

Stap voor stap gaan we veilig vooruit!

Coronavirus Covid-19

Over de evolutie van het coronavirus in ons land en de beleidsbeslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de corona-epidemie te bestrijden vindt u hier de meest actuele informatie. U vindt op deze website ook een antwoord op veelgestelde vragen.

De website van de VVSG biedt een overzicht van actuele informatie en richtlijnen. U vindt er ook een gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verkeersveilige Dag op 27 februari 2020

Op donderdag 27 februari 2020 organiseren de wnd. gouverneur en de procureur-generaal voor de 24ste keer de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. 24 van de 27 Oost-Vlaamse politiezones, de federale wegpolitie, de federale scheepvaartpolitie en de federale spoorwegpolitie zullen op die dag controles uitvoeren.

Op de Verkeersveilige Dag wordt de zware kettingbotsing van 27 februari 1996 op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. Daarbij waren meer dan 200 wagens betrokken en vielen 10 doden en 56 gewonden.

Focus op snelheidscontroles

Tijdens deze dag worden de autobestuurders gewezen op het gevaar van overdreven snelheid. Snelheid is immers de grootste oorzaak van ongevallen op de Belgische wegen. Bestuurders die te snel rijden worden uit het verkeer gehaald, beboet en geconfronteerd met hun te hoge snelheid. Daarnaast is er aandacht voor andere verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs, het niet dragen van de veiligheidsgordel en worden de boorddocumenten gecontroleerd.

Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 23ste verkeersveilige nacht op 29-30 november 2019

Aantal controles nooit hoger – minder inbreuken

In de nacht van 29 op 30 november werd door de waarnemend Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de Procureur-generaal, in samenwerking met de lokale en federale politie, de 23ste Verkeersveilige Nacht georganiseerd. Met de Verkeersveiligheid Nacht start ook de eindejaarscampagne van het VIAS binnen de provincie.

Wnd. provinciegouverneur Didier Detollenaere wil met de verkeersveilige nacht het belang van een veilig verkeer blijven benadrukken en roept alle Oost-Vlamingen op een échte BOB te zijn en niet te drinken als ze nog moeten rijden.

Vandaag is BOB nog geen algemene regel bij Belgische bestuurders. Het is nog steeds sociaal aanvaard om drinken en rijden te combineren. Zo geeft liefst 1 Belg op de 3 toe afgelopen maand onder invloed van alcohol te hebben gereden en gebeuren er elke dag in ons land gemiddeld 12 ongevallen waarbij een bestuurder positief blies. Om hier verandering in te brengen, speelt de nieuwe wintercampagne in op het gevoel van trots om BOB te zijn.

Vias institute stelt vast dat de percentages positieve testen hoger liggen bij mannen; vooral tijdens de nacht en in het bijzonder tijdens het weekend. In Wallonië zijn er ook meer bestuurders die onder invloed van alcohol rijden dan in Vlaanderen.

In een recente bevraging heeft Vias institute de relatie onderzocht tussen “sociaal verantwoordelijk gedrag vertonen” en “de neiging hebben om te rijden onder invloed van alcohol”. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de mensen sociaal verantwoord gedrag vertoont in dagdagelijkse situaties. Helaas geldt dit niet in hun houding tegenover rijden onder invloed van alcohol. Zo geeft 1 Belg op de 3 toe dat hij in de afgelopen maand gereden heeft na het gebruiken van alcohol. En wanneer ze weten dat ze nog moeten rijden, beperken veel bestuurders hun alcoholgebruik enigszins, maar houden ze geen rekening met de wettelijke alcohollimiet.

Er is dus nog werk om van ‘rijden en niet drinken’ eenzelfde vanzelfsprekende sociale norm te maken als bijvoorbeeld je plaats afstaan aan een bejaarde. De huidige BOB- campagne, dit jaar onder het motto “BOB. Altijd nul op.” is gestart op 29 november en loopt tot 3 februari 2020. Meer info vindt u op https://www.vias.be/

De politieoperatie startte vrijdagavond omstreeks 18 u. en liep door tot zaterdagochtend 6 u. Voorts zijn er nog gedurende de hele eindejaars- en nieuwjaarsperiode, zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, talloze andere verkeersacties gepland in de hele provincie Oost-Vlaanderen. Ook op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zal door de politiediensten een aanzienlijke capaciteit worden voorzien in het kader van de verkeersveiligheid.

Meer informatie over de resultaten van de Verkeersveilige Nacht 2019 in Oost-Vlaanderen vindt u hieronder.

1. Globale resultaten in Oost-Vlaanderen

Bij de Verkeersveilige Nacht 2019 werden over de hele provincie verkeerscontroles gehouden, vooral gericht op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Ook werd gecontroleerd op snelheid en andere verkeersinbreuken. De lokale politiezones en federale autosnelwegpolitie (WPR OVL) zetten samen 300 politieagenten in.

Niet enkel qua inzet maar ook qua resultaten kunnen we spreken van een succesvolle editie.

Opvallend is dat het aantal gecontroleerde voertuigen nooit hoger lag de voorbije jaren. Meer dan 7.000 voertuigen werden op snelheid gecontroleerd. Bovendien lag het percentage voertuigen dat betrapt werd op een snelheidsovertreding nooit lager: 7,5% van de bestuurders reed te snel. Ook het aantal bestuurders dat gecontroleerd werd op alcohol en drugs in het verkeer kent het hoogste aantal ooit.

Meer dan 5.800 bestuurders legden in Oost-Vlaanderen een alcoholtest af. Van de gecontroleerde bestuurders had 2,77% te veel gedronken. Dat is het laagste percentage dat ooit werd bereikt. 23 rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tijdens de actie werden ook meer dan 2.200 bestuurders gecontroleerd op druggebruik in het verkeer. Deze testen worden steeds meer afgenomen en die trend zal zich ook de komende jaren doorzetten. 54 bestuurders daarvan legden een speekseltest af waarvan er 31 positief bleken te zijn.

Verder valt op dat 32 gecontroleerde voertuigen geen geldig verzekeringsdocument konden voorleggen en dat 34 bestuurders reden zonder geldig rijbewijs. 14 voertuigen werden (tijdelijk) in beslag genomen tot de eigenaars in orde zijn met hun documenten.

Bij de actie konden ook gerechtelijke feiten worden vastgesteld. 10 personen werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs en 4 wapens werden in beslag genomen. Ook werden 3 gesignaleerde personen aangetroffen en 1 persoon in illegaal verblijf. Deze personen werden aangehouden en de onderzoeken lopen.

Gedurende de verkeersveilige nacht werden in de provincie tussen 18 u. en 6 u. uur in totaal 27 verkeersongevallen vastgesteld: 16 met enkel stoffelijke schade en 11 met lichamelijk letsel. Eén persoon blijkt zwaar gewond te zijn. Tevens waren er politie-interventies inzake een geval van verkeersagressie, een spookrijder en een geval van roekeloos rijgedrag.

Onderstaande gedetailleerde resultaten werden opgetekend. Die worden enerzijds ingedeeld volgens de politiezones van een gerechtelijke afdeling van het arrondissement Oost-Vlaanderen en anderzijds volgens de federale wegpolitie. Onderstaande gedetailleerde resultaten werden opgetekend.

1.1. ALCOHOLCONTROLES – algemeen

In de provincie werden 5.810 chauffeurs onderworpen aan een alcoholcontrole. Bij 161 bestuurders werd een strafbaar alcoholgehalte vastgesteld (2,77 %). In vergelijking met vorig jaar is dit een significante daling (in 2018 was dit nog 4,00 %).

Sinds 2005 wordt gevraagd aan de politiediensten om het principe van de “aselectieve controle” strikt toe te passen, d.w.z. dat alle gestopte chauffeurs aan een controle onderworpen worden.

Er werden 23 rijbewijzen ingetrokken voor alcoholintoxicatie (in 2018 vielen er 27 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs te noteren).

Opmerkingen & verduidelijking bij bovenstaande tabel:

Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: de voertuigen die een dispositief voorbijreden en tot stoppen werden gebracht.

Aantal opgelegde ademtesten: het aantal chauffeurs dat gestopt werd en waarvan effectief een ademtest werd afgenomen. Er wordt naar gestreefd om van elke chauffeur die gestopt wordt een ademtest af te nemen (zgn. “a¬selectieve controle”).

Negatief: Aantal bestuurders dat een ademtest heeft afgelegd waarvan het resultaat minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht was.

Alarm: Bij een alcoholgehalte van 0,22 tot 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (mg/L UAL) (komt overeen met de waarden van 0,5 tot 0,8 milligram per liter bloed) wordt een onmiddellijke inning van € 170 en een rijverbod van 3 uren opgelegd.

Positief: Bij een alcoholgehalte vanaf 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt een rijverbod van 6 uren opgelegd. De verdere afhandeling gebeurt door de procureur des Konings. Deze zal een minnelijke schik¬king opleggen of vervolging voor de politierechtbank instellen (bij niet betaling of alcoholgehalte van meer dan 0,65 mg/L UAL). De straffen uitgesproken door de rechtbank gaan van € 1200 tot € 12 000 en/of 15 dagen tot 6 maanden gevangenisstraf en 8 dagen tot 5 jaar verval van het recht tot sturen (zwaardere straffen bij herhaling binnen de 3 jaar).

Ingetrokken rijbewijzen: Bij een alcoholgehalte van meer dan 0,65 milligramalcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht of bij de vaststelling van rijden onder invloed van illegale drugs kan de Procureur des Konings of een Officier van Gerechtelijke Politie, het rijbewijs onmiddellijk intrekken voor een periode van 15 dagen. Bij snelheidsovertredingen die een bepaalde grens overschrijden (afhankelijk van het voertuigtype, de weersomstandigheden en of de vaststelling gebeurt binnen of buiten de bebouwde kom) kan de Procureur des Konings of een Officier van Gerechtelijke Politie eveneens een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs opleggen. Via een beschikking voor de politierechtbank kan de Procureur des Konings twee keer een verlenging met drie maanden vragen.

1.2. ALCOHOLCONTROLES – evolutie van de resultaten van de Verkeersveilige Nachten

1.3. SNELHEIDSCONTROLES – algemeen

Ondanks dat de klemtoon tijdens de Verkeersveilige Nacht wordt gelegd op alcohol-in-het-verkeer, werden in een aantal politiezones en op de autosnelwegen samen 7.085 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 532 chauffeurs reden te snel (7,5%). In 2018 lag dit percentage opvallend hoger met 19,4%, in 2017 betrof dit 11,3%.

In een zone-70 werden snelheden tot 116 km/u genoteerd en in de zone 50 bedroeg de maximale topsnelheid van de overtreders 91 km/u. Ook op de autosnelweg werden dit jaar opnieuw snelheidscontroles gemeten met een uitschieter van 165 km/u. Het trieste record situeert zich in een zone 30 waar een bestuurder 86 km/u reed.

Het aantal zware overtredingen, dat aanleiding gaf tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de bestuurder, lag dit jaar op 2. Dit is een daling in vergelijking met de voorbije jaren (in 2017: 7 en 2018: 3 onmiddellijke intrekkingen).

1.4. SNELHEIDSCONTROLES – evolutie van de resultaten van de Verkeersveilige Nachten

 Er werden meer dan 7000 voertuigen op snelheid gecontroleerd, meer dan 3 keer het aantal van 2018. Heel opvallend is de significante daling van het percentage snelheidsovertredingen: 7,5% in 2019 tov. 19,4% in 2018.

1.5. DRUGS IN HET VERKEER

Inzake drugs in het verkeer worden elk jaar meer bestuurders gecontroleerd. Tijdens de actie van dit jaar werden 2.264 bestuurders onderworpen aan een drugscontrole. 54 onder hen dienden een speekseltest te ondergaan waarvan er 31 positief bleken te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. 

Opmerkingen: Een bestuurder wordt enkel gecontroleerd op het gebruik van drugs wanneer er vermoedens bestaan dat er illegale drugs gebruikt werden. Is dit het geval, dan wordt een checklist afgewerkt. Deze checklist bestaat uit een aantal waarnemingen naar lichamelijke tekens van gebruik. Oordeelt de politieambtenaar dat er voldoende aanwijzingen zijn van gebruik dan wordt een speekseltest afgenomen. Is deze test ook positief, dan wordt een geneesheer gevorderd voor het afnemen van een bloedstaal. Dit bloedstaal wordt naar een laboratorium gestuurd voor verdere ontleding. Het is enkel het resultaat van het bloedonderzoek dat een strafbaar gebruik van illegale drugs kan aantonen.

1.6. ANDERE INBREUKEN op het verkeersreglement

1.7.  ANDERE GERECHTELIJKE INBREUKEN

1.8.  AANHOUDINGEN EN INBESLAGNAMES

2. Detailresultaten per afdeling

2.1. ALCOHOLCONTROLES – afdeling Gent

2.2. ALCOHOLCONTROLES – afdeling Oudenaarde

2.3. ALCOHOLCONTROLES – afdeling Dendermonde

2.4. ALCOHOLCONTROLES – Federale eenheden

2.5. SNELHEIDSCONTROLES – afdeling Gent

2.6. SNELHEIDSCONTROLES – afdeling Oudenaarde

2.7. SNELHEIDSCONTROLES – afdeling Dendermonde

OPHEFFING CAPTATIEVERBOD: nieuw politiebesluit van de wnd. gouverneur op 21 november 2019

De huidige weersomstandigheden en de gevallen neerslag van de voorbije weken hebben ervoor gezorgd dat de waterpeilen gunstig evolueren. Regelmatige metingen van de provinciale dienst integraal waterbeleid wijzen uit dat de waterpeilen in de ecologisch kwetsbare waterlopen in Oost-Vlaanderen verbeterd zijn. De droogtecommissie had reeds positief geadviseerd om het captatieverbod op te heffen. Daarom heeft waarnemend gouverneur Joan Halsberghe besloten om het captatieverbod van 11 oktober 2019 in bepaalde stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen volledig op te heffen.

Het nieuwe politiebesluit van 21 november 2019 is onmiddellijk van kracht.

VERSOEPELING CAPTATIEVERBOD: NIEUW POLITIEBESLUIT VAN DE WAARNEMEND GOUVERNEUR OP 11/10/2019

Omwille van de recente gevallen, de nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag heeft de Droogtecommissie besloten om af te schalen naar niveau 1 (code geel). Zij adviseert aan de provinciegouverneurs om het captatieverbod in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen op te heffen tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het nodig is om een captatieverbod aan te houden.

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Recente metingen en terreinwaarnemingen hebben echter uitgewezen dat in bepaalde stroomgebieden het waterpeil toch nog steeds kritisch laag staat. Dit is in belangrijke mate te wijten aan de zeer lage grondwaterpeilen.

Op basis van het advies van de Droogtecommissie en de recente metingen en waarnemingen heeft waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Didier Detollenare besloten om via een nieuw politiebesluit een captatieverbod vanaf 12/10/2019 in te stellen op onderstaande ecologisch kwetsbare waterlopen. Het nieuwe politiebesluit vervangt het politiebesluit van 24/07/2019.

Stroomgebieden:

1. Stroomgebied van het Donkmeer en Berlarebroek te Berlare en Zele

2. Stroomgebied van de Bouwbeek (waterloop nr. O6026) te Buggenhout

3. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157) te Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

4. Stroomgebied van de Parkbosbeek (waterloop nr. O5162) en de Kakebeek (waterloop nr. O5163) te Herzele, Lierde en Geraardsbergen

5. Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) te Oudenaarde

6. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385) te Ronse

7. Stroomgebied van de bovenlopen van de Bosbeek (waterloop nr. OS386) te Ronse

8. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365) te Kluisbergen

9. Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348) te Kluisbergen en Maarkedal

10. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. O5160) en de Remistebeek (OS5168) te Brakel en Lierde

11. Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215) te Geraardsbergen en Ninove

12. Stroomgebied van de Berchembosbeek (waterloop nr. O5105) te Ninove

13. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek (waterloop nr. O5197) te Brakel en Geraardsbergen

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het eventueel uitblijven van de neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen structureel herstel van het volledige watersysteem, waardoor spaarzaam omgaan met alle soorten van water dan ook noodzakelijk blijft.

Op dit moment worden er geen problemen met de drinkwatervoorziening verwacht. De toestand wordt continu gemonitord door de bevoegde diensten.

Het politiebesluit met de kaarten vindt u hier:

Antwoorden op vaak gestelde vragen vindt u hier:

Op ons geoloket kunt u op basis van een straatnaam terugvinden of deze locatie in een zone valt waar een captatieverbod geldt: www.gisoost.be/waterlopen  

Naast het captatieverbod dat ingesteld werd door de waarnemend gouverneur blijven de gemeentelijke politiebesluiten van Beveren, Deinze en Dendermonde van kracht.

Meer interessante websites

Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl